Vejleby Holle inddæmning 1794

Blev lavet ved C.D.F. Reventlow. Tidligere var der her en vej, en såkaldt vaase. Greven betalte samtlige omkostninger.

Greven var øverste minister og gav sig selv lov til at lave inddæmningen. Han ejede jo også jorden på begge sider. Problemet var, at der ikke blev lavet ansøgning og papirer på arbejdet. Derved sparede han den medfølgende skat. Tilladelsen til at indvinde land betød nemlig, at man forvandlede et vandområde, som var skattefrit, til et landområde, som var skattepligtigt.
Som det ses gav de manglende papirer senere visse vanskeligheder.

Det er det første større inddæmningsarbejde i Rødby Fjord. I alt 991/8 tdr. land.

Senere blev dæmningen overdraget til og overtaget af de jordbrugere, der var interesserede i at holde højvandet ude af deres jorder. De skulle samtidig forestå den fremtidige vedligeholdelse.

1822 istandsattes slusen. F. Reventlow lagde penge ud uden renteberegning.

1842 klagede Hillestedbønderne over slusens manglende kapacitet. En landvæsenskomission bestemte at bugter blev rettet ud og åens bredde blev udvidet til 4 alen. Men slusen var stadig på 2 alen.

1855-57. Landvæsenskommission nedsat for at udarbejde regulativ for åløbet samt for at forlige parterne eller afsige kendelse omkring dæmning og sluses renovering. Kommissionen var nødvendig for at kunne fordele omkostningerne.
Ved samme lejlighed fandt bønderne øst for Tirsted Kirke ud af, at dæmning og sluse i sin tid var opført uden kongelig bevilling og uden forhandling med de implicerede parter. Man ville på den måde sikre, at vandet herfra kunne løbe uhindret ud i fjorden.
Kommissionen anerkendte, at dæmningen var ulovligt opført, men tilkendegav samtidig, at der var vundet hævd.

De bønder der havde nytte af dæmningen imod det indtrængende fjordvand skulle betale for vedligeholdelse af dæmning og sluse, mens sogneforstanderskabet skulle står for bro og vej over dæmningen.

Stormfloden i 1872 lavede et gab på 21 alen. Reparationen kostede 1400 rdl. Interessenterne betalte 366 rdl. (8 gårdmænd og 11 husmænd) og sognerådet resten. Man fik tilskud fra amtet på 500 rdl. Der fordeltes på begge parter.

Kilde: "Bag diger og dæmninger i Rødby Fjord" af N. E. Hyldtoft.